Kawal nain madhur bain lyrics:

Kawal nain madhur bain lyrics video